همه چی آرومه ....

ملت دیروز آمدند بیرون و خرید ولنتاینشان را کردند و بعد هم نق زدند ک چرا همه گران است و .... بعد هم رفتند خانه شان

حیف احمدی نژاد