و من سیب شده ام

و کرم درونم چیزی نیست مگر کلمات

 

از شعر : مگر کلمات - مجموعه "خواهران این تابستان" - بیژن نجدی