فرق گاو و گوسفند را نمی دانم اما دوست دارم گاو باشم از گوسفند بودن حس خوبی ندارم