دارم به سر خيار فکر مي کنم؛ فکر مي کنم چرا بايد سر خيار تلخ باشد. چرا سر خربزه تلخ نيست يا گوجه فرنگي يا مثلا هندوانه. دارم فکر مي کنم که حتما علتي دارد. با چيزي نمي سازد. يک درگيري دارد با خودش. سرخيار مثل ذهن مي ماند . ذهن آدمي که درگير است. با خودش درگير است و تلخ مي شود. ذهن درگير مشوش مغموم. شايد خيارهم دارد فکر مي کند، افکاري تلخ يا شايد هم کابوس مي بيند. البته شايد.

 

پ.ن : علت علمي تلخ بودن سر يا ته خيار را نمي دانم اما ظاهرا" علت تلخي خيار يا وجود پتاسيم است که حدود 90 درصد آن ناحيه را تشکيل مي دهد و يا ماده اي به اسم كوكوربتاسين