ناگهانی می آیی و بعد ناگهان ساکت می شوی و ساکت می شوی و سکوت سخت بیداد می کند و سکوت حذف سئوال می کند. ساکت باش اما سکوت نه، سکوت نکن

انسان ساکت تنها حرف نمی زند اما حضور دارد که گاه نیازی به حرف نیست اما سکوت همه چیز را حذف می کند. مخاطب را ، گوینده را و حرف های نگفته را. همه را حذف می کند. مکان را و حتی خودش را

سکوت حذف مطلق ساکت بودن است.